M
17:26 | 17/02/2018

Quận Đống Đa: Chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của quận trong nhiệm kỳ 2015-2020, năm “Cải cách hành chính” được quận tổ chức, triển khai đồng bộ, toàn diện trên tất cả các nội dung, hướng tới nền hành chính hành động và phục vụ và đã thu được kết quả đáng khích lệ.

tin nhap 20180217171040 LĐLĐ quận Đống Đa trao quà Tết cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn
tin nhap 20180217171040 Phát huy truyền thống quận Đống Đa anh hùng, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh
tin nhap 20180217171040 Vì một nhiệm kỳ sáng tạo, hiệu quả

Quận đã ban hành kế hoạch và tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện “Năm kỷ cương hành chính”; triển khai thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viện chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố; kế hoạch siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính đến toàn thể các phòng, ban, đơn vị, các trường họ công lập trên địa bàn quận.

tin nhap 20180217171040
Quận Đống Đa quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính (ảnh chụp tại bộ phận một cửa phường Kim Liên)

UBND quận cũng thành lập đoàn kiểm tra công vụ và tiến hành kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại trụ sở làm việc, bộ phận một cửa tại các cơ quan, đơn vị.

Đoàn kiểm tra công vụ của quận thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị tuân thủ nội quy, quy chế quy trình, kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đoàn đã kiểm tra 20 lượt đối với khối phường. Qua kiểm tra các đơn vị đã thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo nhiệm vụ, thẩm qyền đặc biệt là nội dung liên quan đến “Năm kỷ cương hành chính”; liên quan đến việc công khai, niêm yết các quy định hành chính; việc thực hiện đầy đủ các bước trong giải quyết hồ sơ hành chính theo quy trình đã quy định. Đồng thời kiểm tra việc thực hiện kỷ cương, thực hiện phân cấp theo Quyết định 14/2017/QĐ-UBND của UBND Thành phố tại 7 đơn vị trường học. Qua kiểm tra đã yêu cầu 4 đơn vị và một số cá nhân có liên quan kiểm điểm rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Bên cạnh đó thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị, chỉ đạo của thành phố, quận đã đẩy mạnh việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các phòng ban theo hướng tinh gọn đầu mối, quản lý đa lĩnh vực, nâng cao hiệu quả hoạt động. Quận đã tiến hành 8 đơn vị thành 3 đơn vị, đã giảm được 5 vị trí cấp trưởng và 10 vị trí cấp phó. Bổ sung, hoàn thiện đề án vị trí việc làm cho tất cả các phòng ban, đơn vị sự nghiệp thuộc quận trình UBND Thành phố phê duyệt.

Quận đã xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, trong đó cử 106 cán bộ lãnh đạo và công chức tham gia các lớp đào tạo, tập huấn về bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viến chính, dịch vụ công mức độ 3…

Về triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, đã thực hiện tại quận 27 thủ tục hành chính. Trong đó 15 thủ tục hành chính phường và 12 thủ tục hành chính cấp quận ở các lĩnh vực tư pháp hộ tịch, giao thông, xây dựng, thông tin truyển thông. Kết quả trong năm 2017, tỉ lệ hồ sơ nộp trực tuyến của quận trên các lĩnh vực thành phố đã triển khai đạt 100%.

Đặc biệt triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, quận Đống Đa đã rà soát, đánh giá hiện trạng hạ tầng công nghệ thông tin và xây dựng kế hoạch nâng cấp với mục tiêu trang bị đồng bộ, thống nhất, tổng thể đảm bảo đúng yêu cầu của thành phố, nâng cao trình độ công nghệ thông tin của cán bộ, công chức, viên chức.

Trần Vũ

Nguồn :