M
16:31 | 23/04/2018

Nâng cao chất lượng dân số để đáp ứng nhu cầu phát triển

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 94/KH-UBND thực hiện kế hoạch số 74-KH/TU, ngày 27/1/2018 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu BCH TƯ Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.

xac dinh trong tam tuyen truyen cong tac dan so trong tinh hinh moi Đổi mới truyền thông nâng cao chất lượng dân số
xac dinh trong tam tuyen truyen cong tac dan so trong tinh hinh moi Dân số Việt Nam đã đạt 93,7 triệu người
xac dinh trong tam tuyen truyen cong tac dan so trong tinh hinh moi Kỷ niệm Ngày dân số Việt Nam và Tổng kết công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2017
xac dinh trong tam tuyen truyen cong tac dan so trong tinh hinh moi
Giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh là một trong những nội dung trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành. (Ảnh minh họa)

Theo đó, các Sở, Ban, ngành có trách nhiệm tổ chức học tập, quán triệt và phổ biến nội dung Nghị quyết số 21-NQ/TW và Kế hoạch số 74-KH/TU đến các cơ quan, địa phương, tổ chức và tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội về tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển.

Đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân số. Đưa công tác dân số, đặc biệt là nâng cao chất lượng dân số, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh thành một nội dung trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các ngành, các cấp. Lồng ghép các mục tiêu dân số vào nội dung chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội do sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã chủ trì xây dựng và thực hiện.

Bên cạnh đó tăng cường công tác phối hợp liên ngành, phát huy mạnh mẽ vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, TP Hà Nội và các tổ chức thành viên, các đoàn thể nhân dân và của cả cộng đồng trong công tác dân số. Xây dựng Kế hoạch, chương trình công tác với nhiệm vụ, biện pháp cụ thể. Phân công trách nhiệm rõ ràng đối với từng ngành, cơ quan, đoàn thể, nhất là đối với các phong trào và các cuộc vận động. Đề cao tính tiên phong, gương mẫu của mỗi Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện chủ trương, chính sách công tác dân số; gương mẫu thực hiện mỗi cặp vợ chồng nên có 2 con, chú trọng nuôi dạy con tốt, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng và xã hội. Lồng ghép các nội dung về dân số vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn và nghiên cứu khoa học tại các trường, cơ sở đào tạo do TP, quận, huyện, thị xã quản lý. Thường xuyên kiểm tra, giám sát; định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá thi đua, khen thưởng kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị.

Nguồn :