M
18:31 | 19/06/2018

Luật Cạnh tranh (sửa đổi):

Mức phạt vi phạm về cạnh tranh tối đa 2 tỷ đồng

Quốc hội vừa thông qua Luật Cạnh tranh (sửa đổi) quy định về các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, hạn chế cạnh tranh, xử lý vi phạm về cạnh tranh trong đó có nhiều điểm mới so với Luật Cạnh tranh 2004.

tin nhap 20180619161540 Luật Cạnh tranh sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2019

Theo đó, Luật Cạnh tranh sửa đổi được thông qua quy định cụ thể các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, bao gồm các hành vi: Xâm phạm thông tin bí mật trong kinh doanh; Ép buộc trong kinh doanh; Cung cấp thông tin không trung thực về doanh nghiệp khác; Gây rối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác; Lôi kéo khách hàng bất chính; Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh được quy định tại các luật khác.

tin nhap 20180619161540
Ảnh minh họa luật cạnh tranh.

Luật cũng nghiêm cấm các hành vi cạnh tranh không lành mạnh dưới các hình thức sau đây: Xâm phạm thông tin bí mật trong kinh doanh dưới hình thức tiếp cận, thu thập thông tin bí mật trong kinh doanh bằng cách chống lại các biện pháp bảo mật của người sở hữu thông tin đó; Tiết lộ, sử dụng thông tin bí mật trong kinh doanh mà không được phép của chủ sở hữu thông tin đó. Ép buộc khách hàng, đối tác kinh doanh của doanh nghiệp khác bằng hành vi đe dọa hoặc cưỡng ép để buộc họ không giao dịch hoặc ngừng giao dịch với doanh nghiệp đó.

Cung cấp thông tin không trung thực về doanh nghiệp khác bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp đưa thông tin không trung thực về doanh nghiệp khác gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài chính hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó. Gây rối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp cản trở, làm gián đoạn hoạt động kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp khác. Lôi kéo khách hàng bất chính bằng cách đưa thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp hoặc sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mại, điều kiện giao dịch liên quan đến sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác; So sánh sản phẩm, dịch vụ của mình với sản phẩm, dịch vụ cùng loại của doanh nghiệp khác nhưng không chứng minh được nội dung.

Về hình thức xử phạt, Luật Cạnh tranh sửa đổi quy định: Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính, xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; trường hợp gây ra thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Đối với hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh, tổ chức, cá nhân vi phạm sẽ phải chịu hình thức xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm còn có thể bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề; Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm pháp luật về cạnh tranh; Tịch thu khoản lợi nhuận thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm.

Ngoài ra, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về cạnh tranh sẽ bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như: Cơ cấu lại doanh nghiệp lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền; Loại bỏ điều khoản vi phạm pháp luật ra khỏi hợp đồng, thoả thuận hoặc giao dịch kinh doanh; Chia, tách, bán lại một phần hoặc toàn bộ vốn góp, tài sản của doanh nghiệp hình thành sau tập trung kinh tế; Kiểm soát nội dung liên quan đến giá mua, giá bán hàng hoá, dịch vụ hoặc các điều kiện giao dịch khác trong các hợp đồng của doanh nghiệp hình thành sau tập trung kinh tế; Cải chính công khai; Các biện pháp cần thiết khác để khắc phục tác động hạn chế cạnh tranh của hành vi vi phạm.

Về các biện pháp xử phạt kinh tế đối với các hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh, Luật Cạnh tranh sửa đổi nêu rõ: Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm quy định về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền là 10% tổng doanh thu của doanh nghiệp vi phạm trên thị trường liên quan trong năm tài chính trước năm thực hiện hành vi vi phạm. Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm quy định về tập trung kinh tế là 5% tổng doanh thu của doanh nghiệp vi phạm trên thị trường liên quan trong năm tài chính trước năm thực hiện hành vi vi phạm. Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh không lành mạnh là 2 tỷ đồng. Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi khác vi phạm quy định của Luật này là 100 triệu đồng.

Luật Cạnh tranh (sửa đổi) chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2019, thay thế Luật Cạnh tranh 2004.

T.An

Nguồn :