M
12:15 | 25/12/2019

Hiệu quả của công tác tư pháp trong công tác chỉ đạo, điều hành

(LĐTĐ) Công tác tư pháp của thành phố Hà Nội đã được triển khai thống nhất, đồng bộ trên các lĩnh vực công tác, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đề ra, đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần cùng các ngành, các cấp thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Hà Phong

Nguồn :