M
16:48 | 06/05/2018

Hà Nội đôn đốc triển khai Luật tiếp cận thông tin

UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã đôn đốc việc triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin. 

ha noi don doc trien khai luat tiep can thong tin ​Độc đáo con đường tranh Hồ Tùng Mậu
ha noi don doc trien khai luat tiep can thong tin Hà Nội đẹp rực rỡ lúc hoàng hôn
ha noi don doc trien khai luat tiep can thong tin Đẩy mạnh xóa các “điểm đen” ùn tắc

Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành Thành phố cần sớm ban hành và công bố công khai quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin thuộc phạm vi trách nhiệm của mình, bảo đảm đầy đủ các nội dung của quy chế theo quy định tại Điểm h, Khoản 1, Điều 34 của Luật Tiếp cận thông tin; hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật, quy trình bảo vệ thông tin và các hệ thống quản lý thông tin, chi phí tiếp cận thông tin.

ha noi don doc trien khai luat tiep can thong tin
UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã đôn đốc việc triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin.

Bố trí đơn vị, bộ phận hoặc người làm đầu mối cung cấp thông tin của cơ quan, đơn vị mình; căn cứ vào điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị mình, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất và các trang thiết bị cần thiết cho việc cung cấp thông tin cho công dân; tổ chức rà soát, phân loại, kiểm tra và đảm bảo tính bí mật của các thông tin do cơ quan, đơn vị tạo ra; duy trì, lưu giữ, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin mà cơ quan, đơn vị mình có trách nhiệm cung cấp cho công dân, bảo đảm thông tin có hệ thống, đầy đủ, toàn diện, kịp thời, dễ dàng tra cứu.

Đồng thời, chủ động lập, cập nhật, công khai Danh mục thông tin phải được công khai trước khi Luật có hiệu lực 30 ngày và Danh mục thông tin được tiếp cận có điều kiện, tổ chức xây dựng Chuyên mục về tiếp cận thông tin trên Trang thông tin điện tử, Cổng thông tin điện tử của cơ quan mình theo quy định của Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ về hướng dẫn Luật Tiếp cận thông tin.

Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức trong việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân.

Nguồn :