M
15:00 | 18/01/2018

Công đoàn huyện Thạch Thất

Góp phần xây dựng huyện giàu đẹp

Trong 2 ngày 18,19/1/2018 diễn ra Đại hội Công đoàn huyện Thạch Thất lần thứ X nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2013-2018; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, những giải pháp hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ nhiệm kỳ 2018-2023.

gop phan xay dung huyen giau dep Huyện Thạch Thất: Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế
gop phan xay dung huyen giau dep Thạch Thất: Nhiều lao động thoát nghèo nhờ được đào tạo nghề

Đại hội khẳng định quyết tâm “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xây dựng lực lượng công nhân, viên chức, lao động và tổ chức công đoàn vững mạnh, xây dựng huyện Thạch Thất ngày càng giàu đẹp, văn minh”.

Hướng về cơ sở vì lợi ích đoàn viên và người lao động

5 năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của LĐLĐ thành phố Hà Nội, Ban Thường vụ Huyện ủy, sự phối hợp, quan tâm của HĐND, UBND các ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện, sự nỗ lực, phấn đấu của đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở (CĐCS) và CNVCLĐ trên địa bàn huyện đã quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thạch Thất, Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp.

gop phan xay dung huyen giau dep
LDLD huyện Thạch Thất trao mái ấm công đoàn cho đoàn viên.

Trong đó công tác tuyên truyền giáo dục được đẩy mạnh, hình thức tuyên truyền thường xuyên đổi mới nội dung phù hợp với từng loại hình, đối tượng. Công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn được quan tâm, số lượng CNVCLĐ trong các doanh nghiệp (DN) ngoài khu vực Nhà nước gia nhập tổ chức công đoàn ngày càng tăng.

Phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ được đẩy mạnh, tạo động lực mạnh mẽ trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tiếp tục phát huy sức mạnh, đoàn kết vượt qua khó khăn, phấn đấu lao động giỏi, lao động sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của huyện và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Phát huy kết quả đã đạt được nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp công đoàn huyện Thạch Thất đặt mục tiêu, tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả; xác định rõ nhiệm vụ của mỗi cấp công đoàn; quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, NLĐ; tăng cường phát triển lợi ích đoàn viên, nhằm tập hợp thu hút đoàn viên và NLĐ; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật lao động, chất lượng của đội ngũ cán bộ công đoàn; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và tổ chức công đoàn vững mạnh.

Cụ thể trong công tác tham gia quản lý, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ, nhiệm kỳ qua các cấp công đoàn huyện đã thể hiện rõ vai trò đại diện cho NLĐ. Công đoàn tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia đóng góp vào các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chế độ, chính sách, quyền lợi của CNVCLĐ.

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, hàng năm LĐLĐ huyện phối hợp với UBND huyện xây dựng văn bản liên tịch hướng dẫn, chỉ đạo BCH CĐCS chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, DN tổ chức hội nghị CB, CC, VC, hội nghị NLĐ, nhằm phát huy quyền làm chủ của đội ngũ CNVCLĐ, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, DN.

Kết quả hàng năm 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức hội nghị CB, CC, VC; có trên 60% DN ngoài nhà nước tổ chức hội nghị NLĐ, đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bầu Ban Thanh tra nhân dân khi hết nhiệm kỳ. Thông qua hội nghị NLĐ đã phát huy quyền làm chủ trực tiếp của CNLĐ.

CNLĐ được tham gia đóng góp xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, bàn biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, ổn định việc làm, tăng thu nhập, ổn định đời sống của NLĐ, từ đó cải thiện mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong DN.

LĐLĐ huyện còn hướng dẫn các DN có từ 10 lao động trở lên tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc; hướng dẫn các CĐCS xây dựng, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, một số bản thỏa ước lao động tập thể có những điều khoản có lợi hơn cho NLĐ như chế độ tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, ATVSLĐ, chế độ chính sách đối với lao động nữ, đảm bảo chất lượng bữa ăn ca cho NLĐ...

Cũng trong 5 năm qua các cấp công đoàn huyện làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ. Thực hiện “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, LĐLĐ huyện ký kết với các DN triển khai chương trình phúc lợi cho đoàn viên và NLĐ.

Đồng thời LĐLĐ huyện hướng dẫn CĐCS xây dựng dự án vay vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, Quỹ trợ vốn công nhân nghèo của LĐLĐ Thành phố, hướng dẫn CĐCS sử dụng nguồn vay đúng đúng mục đích và có hiệu quả. LĐLĐ huyện thường xuyên rà soát các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo để kịp thời trợ cấp, hỗ trợ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn”...

Thiết thực các phong trào thi đua yêu nước

Trong nhiệm kỳ qua, phong trào thi đua do các cấp công đoàn phát động đã có nhiều đổi mới cả về nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức thực hiện và thu được nhiều kết quả. Trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả lao động đã được các cấp công đoàn huyện phối hợp với chính quyền tổ chức phù hợp với đặc điểm từng cơ quan, đơn vị, DN.

Phong trào thi đua “Lao động giỏi”, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” trong các đơn vị sản xuất kinh doanh hướng vào mục tiêu nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, thực hành tiết kiệm, cải thiện điều kiện làm việc cho NLĐ đã mang lại hiệu quả và nâng cao thu nhập cho NLĐ.

Phong trào thi đua liên kết phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn gắn với phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” hay phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp được các đơn vị, DN, CNVCLĐ hưởng ứng. ...

Từ các phong trào thi đua, 5 năm qua, các cấp, các ngành đã động viên được đông đảo CNVCLĐ tham gia thực hiện, các cuộc thi, các sáng kiến mẫu mã mới với chất lượng cao làm lợi cho DN và đơn vị hàng trăm triệu đồng. Thông qua phong trào thi đua nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng các cấp.

Chú trọng xây dựng CĐCS vững mạnh

Ngay từ đầu nhiệm kỳ hoạt động các cấp công đoàn huyện Thạch Thất đã có nhiều đổi mới cả về nội dung cũng như phương pháp hoạt động hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn và CNVCLĐ là đối tượng để tổ chức. Nội dung hoạt động có chiều sâu và luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, DN và của huyện.

LĐLĐ huyện thường xuyên sâu sát, nắm bắt tình hình hoạt động CĐCS để có những biện pháp chỉ đạo, kịp thời củng cố, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ ủy viên BCH CĐCS cho phù hợp với tình hình thực tiễn. LĐLĐ huyện chỉ đạo 100% CĐCS tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017-2022.

Ngay sau đại hội CĐCS, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện chỉ đạo các CĐCS xây dựng quy chế hoạt động của BCH công đoàn và xây dựng quy chế phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, đồng thời chỉ đạo các CĐCS thường xuyên rà soát, sửa đổi bổ sung quy chế cho phù hợp với tình hình thực tiễn tại cơ sở và văn bản hướng dẫn của cấp trên.

5 năm qua Ban Chấp hành LĐLĐ huyện luôn chú trọng đến công tác nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ CĐCS. Hàng năm LĐLĐ huyện xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ CĐCS.

Thông qua các lớp tập huấn đã giúp cho đội ngũ cán bộ công đoàn nâng cao năng lực trình độ và phương pháp tổ chức hoạt động công đoàn. Các CĐCS đã chủ động tham mưu với cấp ủy tạo điều kiện cho CNVCLĐ được học tập, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn tay nghề, kỹ năng làm việc đáp ứng kịp thời với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, nhiệm kỳ qua, LĐLĐ huyện thành lập mới 44 CĐCS trong các DN khu vực ngoài nhà nước, công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS đều đạt và vượt chỉ tiêu thành phố giao. Năm 2017 thành lập được 22 CĐCS trong các DN, kết nạp mới 368 đoàn viên công đoàn.. Qua kết quả phân loại CĐCS hàng năm có 80 đến 90% CĐCS đạt vững mạnh và vững mạnh xuất sắc, không có CĐCS yếu kém.

Trần Vũ

Nguồn :