M
09:13 | 07/09/2018

Biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2019: Thống nhất nguyên tắc quản lý

(LĐTĐ) Ngày 5/9, UBND TP Hà Nội có Văn bản 4099/UBND-NC, thống nhất nguyên tắc quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội.

bien che hanh chinh su nghiep nam 2019 thong nhat nguyen tac quan ly Khảo sát tổng biên chế hành chính sự nghiệp năm 2017

Theo đó, UBND TP yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt về kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2019 theo các nguyên tắc sau: Đối với biên chế hành chính: Thực hiện giảm 2% biên chế công chức so với số giao năm 2015 theo Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 10/7/2018 của Chính phủ; Chấm dứt hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn theo đúng Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của HĐND Thành phố, trường hợp chưa chấm dứt phải có lộ trình cụ thể báo cáo UBND Thành phố (thông qua Sở Nội vụ) để đôn đốc thực hiện.

Đối với đơn vị sự nghiệp ngoài lĩnh vực giáo dục, y tế: Thực hiện giảm 2% biên chế viên chức và chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ theo đúng Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ năm 2018 (chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cũng thuộc diện tinh giảm 10% đến năm 2021).

Đối với đơn vị sự nghiệp lĩnh vực giáo dục, y tế: Đối với lĩnh vực giáo dục - đào tạo, thành lập mới trường, tăng lớp, tăng học sinh; lĩnh vực y tế thành lập mới tổ chức, tăng quy mô giường bệnh... thì có thể bổ sung biên chế phù hợp, nhưng phải quản lý chặt chẽ.

Riêng đối với đơn vị sự nghiệp giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc UBND quận huyện thị xã: UBND quận, huyện, thị xã thống nhất quản lý biên chế trong hệ thống chính trị tại địa phương thông qua việc lấy ý kiến bằng Văn bản của Quận/huyện/ thị ủy, Thường trực HĐND quận huyện thị xã về kết quả sử dụng biên chế năm 2018 và nhu cầu biên chế năm 2019.

Yêu cầu rà soát chính xác về số liệu lớp học, số học sinh của từng cấp học làm cơ sở xác định nhu cầu biên chế; điều chuyển giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu đảm bảo phù hợp, thuận tiện với điều kiện, hoàn cảnh của viên chức. Xác định nhu cầu biên chế đúng định mức quy định của Bộ ngành, có tính đến kết quả dự báo nhu cầu trong giai đoạn 2018-2021 và các năm tiếp theo. Thực hiện các giải pháp đồng bộ về sắp xếp, đổi mới đơn vị sự nghiệp lĩnh vực giáo dục theo đúng quy định; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố về số liệu báo cáo của địa phương, về cơ cấu biên chế theo vị trí việc làm.

Đối với hợp đồng làm công tác chuyên môn trong đơn vị sự nghiệp: Chấm dứt hợp đồng chuyên môn ngoài chỉ tiêu biên chế được giao tại các đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao tự chủ chi thường xuyên.

Được biết Hà Nôi là một trong những địa phương tiên phong thực hiện Nghị quyết số 39 và NQ 18 của BCH Trung ương liên quan đến tinh giản biên chế, sắp xếp tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị.

H.Phạm

Nguồn :